Đội ngũ giảng viên

Quan Tran
Quan Tran

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Marketing

Douglas Foster
Douglas Foster

Giáo sư - Tiến sĩ Quản trị học

Kamal Bouzinab
Kamal Bouzinab

Giáo sư - Tiến sĩ Quản trị, chiến lược

Andrew Papadopoulos
Andrew Papadopoulos

Giáo sư - Tiến sĩ Quản trị Chiến lược

Elie Elia
Elie Elia

Giáo sư - Tiến sĩ Kĩ thuật Công nghiệp

Howard Nicholas
Howard Nicholas

Giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế

Angelo D.Santos -Soares
Angelo D.Santos -Soares

Giáo sư - Tiến sĩ Xã hội học

Jocelyn Bellemarre
Jocelyn Bellemarre

Giáo sư - Tiến sĩ Kỹ thuật Công nghiệp

Vincent Sabourin
Vincent Sabourin

Giáo sư - Tiến sĩ Quản trị Chiến lược

Walter Rei
Walter Rei

Giáo sư - Tiến sĩ Khoa học

Bahaudin Mujtaba
Bahaudin Mujtaba

Giáo sư - Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Francis Bellido
Francis Bellido

Giáo sư - Tiến sĩ Khoa học

Liem Ngo
Liem Ngo

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Marketing

Yvan Petit
Yvan Petit

Giáo sư - Tiến sĩ Quản trị

George Kouretas
George Kouretas

Giáo sư - Tiến sĩ Kinh Tế

Alejandro Romero-Torres
Alejandro Romero-Torres

Giáo sư - Tiến sĩ Kỹ thuật Công nghiệp