Mr. Phạm Khánh Duy

Mr. Phạm Khánh Duy

Cohort 8 - Country IT and Digital Lead

Syngenta Vietnam

“Chương trình Executive MBA của UQÀM dành cho những người đã và đang giữ các vị trí quản lý trong công ty, hỗ trợ họ rất nhiều cho công việc quản lý và đào tạo cấp dưới và đóng góp cho doanh nghiệp.”